Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3988 4e56
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viascorpix scorpix
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viascorpix scorpix
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viamruugaa mruugaa
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamruugaa mruugaa
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viascorpix scorpix
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove viamruugaa mruugaa

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viascorpix scorpix
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viahey-jude hey-jude
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viadepresja depresja
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadepresja depresja
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
Untitled
Reposted fromweightless weightless viarawwwr rawwwr
Reposted fromcube cube viaCannonball Cannonball
Reposted fromcube cube viaCannonball Cannonball
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl